法譬如水•忏悔业障 chan hui ye zhang

果报不同因业力 如影随形不相离
Guǒ bào bù tóng yīn yè lì rú yǐng suí xíng bù xiāng lí

凡夫不明业报义 但见善人常被欺
Fán fū bù míng yè bào yì dàn jiàn shàn rén cháng bèi qī

恶人总是甚得意 便对业理起怀疑
È rén zǒng shì shén dé yì biàn duì yè lǐ qǐ huái yí

经中言说报有三 一是现报二生报
Jīng zhōng yán shuō bào yǒu sān yī shì xiàn bào èr shēng bào

三是后报非不报 善恶业熟皆悉报
Sān shì hòu bào fēi bù bào shàn è yè shú jiē xī bào

 

Repenting the Obstacle of Karma

Retributions vary according to karma
Like a shadow, our karma follows us wherever we go

Mortals lack understanding of the Law of Karma
They observe kind people often suffering abuse
And the evil ones always having their way
Then they start to doubt the Law of Karma

The Sutras state that there are three types of retribution
Firstly, present life retribution; secondly, next life retribution
Then there is future life retribution; all will surely come to pass
Both good and evil karma will ripen, retribution will duly manifest


目录


(一)身三恶业 shēn sān è yè

身业有三杀盗淫 种种罪业杀最深
Shēn yè yǒu sān shā dào yín zhǒng zhǒng zuì yè shā zuì shēn

或逞口欲起杀心 嗜食血肉杀群生
Huò chěng kǒu yù qǐ shā xīn shì shí xiě ròu shā qún shēng

或谋钱财起害心 夺人珍宝害人命
Huò móu qián cái qǐ hài xīn duó rén zhēn bǎo hài rén mìng

或因戏慢起杀心 践踏蝼蚁伤它命
Huò yīn xì màn qǐ shā xīn jiàn tà lóu yǐ shāng tā mìng

或因邪信起杀心 屠杀牲畜祭鬼神
Huò yīn xié xìn qǐ shā xīn tú shā shēng chù jì guǐ shén

或因嬉乐起杀心 射鸟猎兽放犬鹰
Huò yīn xī lè qǐ shā xīn shè niǎo liè shòu fàng quǎn yīng

或因自杀伤自身 教唆同谋害人命
Huò yīn zì shā shāng zì shēn jiào suō tóng móu hài rén mìng

或恃威势施暴行 恣意杖打挥刀刃
Huò shì wēi shì shī bào xing zì yì zhàng dǎ huī dāo rèn

佛言众生皆平等 己所不欲勿施人
Fó yán zhòngs hēng jiē píng děng jǐ suǒ bù yù wù shī rén

天生万物必有因 同住娑婆一家人
Tiān shēng wàn wù bì yǒu yīn tóng zhù suō pó yī jiā rén

上天皆有好生德 缘何无故滥杀生
Shàng tiān jiē yǒu hào shēng dé yuán hé wú gù làn shā shēng

第二身业是盗取 窃盗业重应切记
Dì èr shēn yè shì dào qǔ qiè dào yè zhòng yīng qiè jì

非分之想切莫有 不义之财慎莫取
Fēi fèn zhī xiǎng qiè mò yǒu bù yì zhī cái shèn mò qǔ

偷斤减两费心机 以粗易细甚不义
Tōu jīn jiǎn liǎng fèi xīn jī yǐ cū yì xì shén bù yì

以短换长施巧计 欺童骗叟图毫利
Yǐ duǎn huàn zhǎng shī qiǎo jì qī tóng piàn sǒu tú háo lì

穿门入户偷珍稀 贷放高利谋债息
Chuān mén rù hù tōu zhēn xī dài fàng gāo lì móu zhài xi

移篱拓墙侵宅地 欺人无知行诈取
Yí lí tuò qiáng qīn zhái dì qī rén wú zhī xíng zhà qǔ

或侵公产图私利 或拐儿童诱妇女
Huò qīn gōng chǎn tú sī lì huò guǎi ér tóng yòu fù nǚ

或假权势侵公帑 或擅职务索贿款
Huò jiǎ quán shì qīn gōng tǎng huò shàn zhí wù suǒ huì kuǎn

或持枪刀夺人财 鱼肉乡民种灾殃
Huò chí qiāng dāo duó rén cái yú ròu xiāng mín zhǒng zāi yāng

或组集团行诈骗 受骗无辜泪斑斑
Huò zǔ jí tuán xíng zhà piàn shòu piàn wú gū lèi bān bān

窃盗不分大与小 种种罪行业难消
Qiè dào bù fēn dà yǔ xiǎo zhǒng zhǒng zuì xíng yè nán xiāo

第三身业是淫欲 邪淫罪业无巨细
Dì sān shēn yè shì yín yù xié yín zuì yè wú jù xì

一旦沾恋即陷溺 欲海生波风浪起
Yī dàn zhān liàn jí xiàn nì yù hǎi shēng bō fēng làng qǐ

佛言爱欲如痴狱 身心煎熬苦难离
Fó yán ài yù rú chī yù shēn xīn jiān áo kǔ nàn lí

人与禽兽何差异 差在知耻与明礼
Rén yǔ qín shòu hé chā yì chà zài zhī chǐ yǔ míng lǐ

威胁利诱夺人妇 拆人良缘毁眷属
Wēi xié lì yòu duó rén fù chāi rén liáng yuán huǐ juàn shǔ

贪人美貌暴无辜 毁人贞节最可恶
Tān rén měi mào bào wú gū huǐ rén zhēn jié zuì kě wù

沉溺声色销魂窟 日夜寻欢妻儿哭
Chén nì shēng sè xiāo hún kū rì yè xún huān qī ér kū

因缘果报应了悟 淫欲业重难消除
Yīn yuán guǒ bào yìng liǎo wù yín yù yè zhòng nán xiāo chú

奉劝世人当洁身 礼义廉耻当守护
Fèng quàn shì rén dāng jié shēn lǐ yì lián chǐ dāng shǒu hù

做妻要做贞节妇 当夫要当忠诚夫
Zuò qī yào zuò zhēn jié fù dāng fu yào dāng zhōng chéng fu

人人都把身心顾 家家和乐皆幸福
Rén rén dōu bǎ shēn xīn gù jiā jiā hé lè jiē xìng fú

 

Repenting the Obstacle of Karma
The Three Evil Karmas of the Body

Killing, stealing, and sexual misconduct are the three evil bodily karmas
Amongst all unwholesome karmas, killing is the worst

To satisfy craving, the intent of killing may arise
For the love of flesh and blood, other beings we kill

For the sake of wealth, malicious intent may arise
We rob others of their assets and lives

Out of arrogance, the intent of killing may arise
We stomp on insects and harm many lives

Out of deviant beliefs, the intent of killing may arise
We slaughter animals, making sacrifice to spirits

For entertainment, the intent of killing may arise
Hounds and hawks, fowl and beasts we hunt

In attempting suicide, we harm our own bodies
We incite others to take human lives

Misusing rank and power, we commit atrocities
Wilfully, we attack with clubs and knives

Buddha taught us all sentient beings are equal
Do not unto others what you would not have them do unto you

All beings that are born exist for a reason
Together, we live as one family in the Saha-world

Heaven values the life of all beings
Why then, must we senselessly kill?

The second evil karma of the body is stealing
Beware the heavy karma that stealing creates

Do not hanker after what is not yours
Seek not the ill-gotten gains

Cheating, even nickel-and-dime, causes us trouble
Passing off second-rate for first-rate is dishonorable

We scheme and plot to short-change others
Deceiving both young and old for minor gains

We break into homes for valuables to steal
At high interest, we make loans to others

We move our fence, encroaching the lands of another
Using trickery, we swindle the gullible and the naive

We seize public resources for private gains,
Kidnap children and seduce women

We abuse power and embezzle public funds,
Solicit bribes and extort money

We rob others with guns and knives
Simple villagefolk are cruelly victimized

We engage in organized crime, defrauding others
The innocent victims are left in tears

It matters not if the theft is big or small,
The karma thus created is hard to eliminate

The third evil karma of the body is sexual misconduct,
There is no difference in severity for this karma

Once we lust we get entangled and sink
From the sea of desire, turbulent waves arise

Buddha said sensual love and desire are like a prison
Our bodies and minds suffer greatly with no escape

How can one distinguish between man and beast?
A sense of shame and decorum differentiates the two

Some threaten others and steal their wives,
Break apart marriages and destroy families

They covet beauty and harass the innocent,
Of all, corruption of another's chastity is most despicable

Some lose themselves in pursuing the sensual,
Spending their days in pleasure seeking, whilst their families weep

We must awaken to the Law of Cause and Effect
From sexual misconduct, the karma that arises is hard to eliminate

Advise others to remain pure in body,
Let integrity guard our actions

A wife must uphold the virtue of chastity,
A husband must ensure his faithfulness

If we guard our bodies and minds well,
Every family will be peaceful, happy, and blessed

>> Top


(二)语四恶业 yǔ sì è yè

语业有四如刀刃 刀刀见血能伤人
Yǔ yè yǒu sì rú dāo rèn dāo dāo jiàn xiě néng shāng rén

第一语业是恶口 粗言鄙语最难忍
Dì yī yǔ yè shì è kǒu cū yán bǐ yǔ zuì nán rěn

恶口伤人语似针 或怨天地诃鬼神
È kǒu shāng rén yǔ sì zhēn huò yuàn tiān dì hē guǐ shén

或斥圣贤诬良善 不问尊卑与疏亲
Huò chì shèng xián wū liáng shàn bù wèn zūn bēi yǔ shū qīn

骂詈毁辱伤情意 咄咄逼人见伤痕
Mà lì huǐ rǔ shāng qíng yì duō duō bī rén jiàn shāng hén

第二语业是妄语 语中不含真诚意
Dì èr yǔ yè shì wàng yǔ yǔ zhòng bù hán zhēn chéng yì

妄语欺人也自欺 无中生有当儿戏
Wàng yǔ qī rén yě zì qī wú zhōng shēng yǒu dāng er xì

未得说得诳世人 未知说知假乱真
Wèi dé shuō dé kuáng shì rén wèi zhī shuō zhī jiǎ luàn zhēn

从来妄语最恼人 破妄显真最殊胜
Cóng lái wàng yǔ zuì nǎo rén pò wàng xiǎn zhēn zuì shū shèng

第三语业是绮语 绮语好听又华丽
Dì sān yǔ yè shì qǐ yǔ qǐ yǔ hǎo tīng yòu huá lì

恰似鸦片包糖衣 明知有毒却欢喜
Qià sì yā piàn bāo táng yī míng zhī yǒu dú què huān xǐ

或以翰墨文过非 或以音声献谄媚
Huò yǐ hàn mò wén guò fēi huò yǐ yīn shēng xiàn chǎn mèi

或作篇章把恶颂 惑人耳目祸无穷
Huò zuò piān zhāng bǎ è song huò rén ěr mù huò wú qióng

第四语业是两舌 两舌能造诸众恶
Dì sì yǔ yè shì liǎng shé liǎng shé néng zào zhū zhòng è

面誉背毁语万端 说此道彼进谗言
Miàn yù bèi huǐ yǔ wàn duān shuō cǐ dào bǐ jìn chán yán

拨弄是非玩离间 父子失和亲疏旷
Bō nòng shì fēi wán lí jiàn fù zǐ shī hé qīn shū kuàng

两舌能起诸争端 社会动荡最不祥
Liǎng shé néng qǐ zhū zhēng duān shè huì dòng dàng zuì bù xiáng

 

Repenting the Obstacle of Karma
The Four Evil Karmas of Speech

The four evil karmas of speech are like sharp blades
Each cut draws blood and harms others

The first evil karma of speech is abusive language
Harsh and mean words are most unbearable
Every derisive word can hurt one like a needle

We blame heaven and earth and curse the spirits,
Berate sages and falsely accuse the kind souls
Indeed we have no sense of propriety

Scolding and demeaning others, we hurt their feelings
Intimidating and threatening, we wound many others

The second evil karma of speech is lying
We speak words that lack truth and sincerity

Deceiving ourselves along with others,
We concoct tall tales and treat them lightly

Deceitfully we lie about accomplishments
And pretend to know things we do not

Lies have always been most troubling
Abandoning deceit for truth is truly benefic

The third evil karma of speech is flattery
It is agreeable and pleasing to the ear

Just like opium coated in sugar,
We find it delightful though it is poisonous

Exaggerations may be conveyed via pen on paper
Fawning words may be whispered in our ear

Evil may be disguised in a song of praise
The ear and eye thus deceived, disasters will never cease

The fourth evil karma of speech is gossip
Gossip can lead to all kinds of wrongdoings

We praise others to their faces,
Then defame them behind their backs

By telling tales and sowing discord,
We drive a wedge between close kins

Gossip gives rise to many conflicts
A society in turmoil is most ominous

>> Top


(三) 一一忏悔 yī yī chàn huǐ

身业语业与六根 日夜造作染垢尘
Shēn yè yǔ yè yǔ liù gēn rì yè zào zuò rǎn gòu chén

我今一一悉忏悔 远离诸业莫沉沦
Wǒ jīn yī yī xī chàn huǐ yuǎn lí zhū yè mò chén lún

忏悔 刀杖枪石杀众生 暴戾横行伤生灵
Chàn huǐ dāo zhàng qiāng shí shā zhòng shēng bào lì héng xíng shāng shēng líng

忏悔 误杀滥杀嬉戏杀 漠视众生本平等
Chàn huǐ wùs hā làn shā xī xì shā mò shì zhòng shēng běn píng děng

忏悔 临财不戒起贪心 不惭不愧无悔心
Chàn huǐ lín cái bù jiè qǐ tān xīn bù cán bù kuì wú huǐ xīn

忏悔 爱欲深重难自拔 淫欲海中任浮沉
Chàn huǐ ài yù shēn zhòng nán zì bá yín yù hǎi zhōng rèn fú chén

忏悔 口说妄语图私利 毒蛇恶口常伤人
Chàn huǐ kǒu shuō wàng yǔ tú sī lì dú shé è kǒu cháng shāng rén

忏悔 常说不实绮丽语 两舌挑拨伤和谐
Chàn huǐ cháng shuō bu shí qǐ lì yǔ liǎng shé tiǎo bō shāng hé xié

忏悔 眼根常受色相惑 看见美色起贪着
Chàn huǐ yǎn gēn cháng shòu sè xiàng huò kàn jiàn měi sè qǐ tān zhuó

忏悔 耳根常受声尘惑 好声能让耳根浊
Chàn huǐ ěr gēn cháng shòu shēng chén huò hǎo shēng néng ràng ěr gēn zhuó

忏悔 鼻根常受香尘惑 鼻藉名香起非想
Chàn huǐ bí gēn cháng shòu xiāng chén huò bí jíe míng xiāng qǐ fēi xiǎng

忏悔 舌根常受味觉惑 山珍海味欲遍尝
Chàn huǐ shé gēn cháng shòu wèi jué huò shān zhēn hǎi wèi yù biàn cháng

忏悔 身根常受触境惑 冰肌细滑难跳脱
Chàn huǐ shēn gēn cháng shòu chù jìng huò bīng jī xì huá nán tiào tuō

忏悔 意根常受法境惑 意乱情迷惹过错
Chàn huǐ yì gēn cháng shòu fǎ jìng huò yì luàn qíng mí rě guò cuò

 

Repenting the Obstacle of Karma
One by One, I Repent

Today, I repent for each and every transgression
To free myself from the bonds of karma, never to sink again

I repent using knives, sticks, guns and rocks to kill
On my cruel rampage, living beings met with harm
I repent killing other creatures indiscriminately, accidentally or for sport,
With utter disregard, I cared not that all beings are born equal

I repent my greed and weakness for wealth,
How I had felt no shame and no remorse
I repent being deeply entrenched in sensual love and desire
In the all-consuming sea of lust, wildly I am tossed about

I repent telling lies for my own benefit
Like a snake spitting poison, my words hurt others
I repent speaking insincere words of flattery
And causing discord through gossip and tale-bearing

I repent often being captivated by appearances
And giving rise to greed when I see beautiful sights
I repent letting my ears be bewitched by pleasant sounds;
By sweet words, my judgment is clouded

I repent that my nose is often seduced by sweet fragrances
Smelling pleasant scents gives rise to improper thoughts
I repent that my tongue is often tempted by taste,
Eating living creatures from land and sea to satisfy my palate

I repent that my body is often attracted to touch,
The feel of soft and silky skin is hard to resist
I repent that my mind is often deluded by thoughts
From false views and deluded passions, evil wrongs are born

>> Top


(四)至诚发愿 zhì chéng fā yuàn

红尘滚滚迷自性 三心蔽障烦恼生
Hóng chén gǔn gǔn mí zì xìng   sān xīn bì zhàng fán nǎo shēng

人人本具有佛性 三业荒唐起无明
Rén rén běn jù yǒu fó xing  sān yè huāng táng qǐ wú míng

我今虔敬诚发愿 身口业障令不生
Wǒ jīn qián jìng chéng fā yuàn  shēn kǒu yè zhàng lìng bù shēng

愿  永离怨憎不杀生  救生护生不顾身
Yuàn   yǒng lí yuàn zēng bù shā shēngjiù shēng hù shēng bù gù shēn

愿  生生世世持斋戒  不闻哀嚎宰杀声
Yuàn   shēng shēng shì shì chí zhāi jièbù wén āi háo zǎi shā shēng

愿  少欲知足无盗想  不忮不夺不贪婪
Yuàn   shǎo yù zhī zú wú dào xiǎngbù zhì bù duó bù tān lán

愿  乐善好施不悭贪  难舍能舍道业成
Yuàn   lè shàn hào shī bù qiān tān  nán shě néng shě dào yè chéng

愿  恒持无染清净戒  不受色诱无淫想
Yuàn  héng chí wú rǎn qīng jìng jièbù shòu sè yòu wú yín xiǎng

愿  了悟贪爱如桎梏  厌离五欲不受缚
Yuàn   liǎo wù tān ài rú zhì gùyàn lí wǔ yù bù shòu fù

愿  不说人非不恶口  口吐莲花声细柔
Yuàn   bù shuō rén fēi bù è kǒukǒu tǔ lián huā shēng xì róu

愿  不传谣言不妄语  待人真诚莫自欺
Yuàn   bù chuán yáo yán bù wàng yǔdài rén zhēn chéng mò zì qī

愿  不说两舌引猜忌  常说合和利益语
Yuàn  bù shuō liǎng shé yǐn cāi jìcháng shuō hé hé lì yì yǔ

愿  不谄不媚不绮语  谨言慎行与谦虚
Yuàn   bù chǎn bù mèi bù qǐ yǔjǐn yán shèn xíng yǔ qiān xū

愿  六根明慧皆清净  不受尘惑乱自心
Yuàn   liù gēn míng huì jiē qīng jìngbù shòu chén huò luàn zì xīn

愿  已造恶业悉永断  未造恶业令不生
Yuàn   yǐ zào è yè xī yǒng duànwèi zào è yè lìng bù shēng

 

Repenting the Obstacle of Karma
Make Vowswith Utmost Sincerity

Lost in the mundane world, we lose sight of our true nature
When the Three Minds are obscured, afflictions arise

Though Buddha-nature in every person is inherent
Foolishly, from karma of body, speech and mind, ignorance arises

Today, I sincerely and reverently vow
I will not create negative karma of body and speech

I vow to no longer resent, hate, or kill
I will save and protect living beings at all costs

I vow to uphold in every lifetime, the vegetarian precept
That I may never hear mournful cries of the slaughtered

I vow to lessen my desires, be content and never rob
I will not entertain jealousy or avarice, neither will I usurp

I vow to be generous and charitable, never being stingy and greedy
Giving when it is difficult helps me in my spiritual practice

I vow to uphold forever, the pure precepts;
I will not be seduced by the sensual, nor dwell on lust

I vow to realize that my cravings are like shackles that restrain
Willingly, I renounce the Five Cravings and free myself

I vow never to speak ill of others, neither will I slander
To speak good words gently, like lotuses emerging from the mouth

I vow not to spread rumors and engage in lies,
To treat others sincerely and be honest with myself

I vow to refrain from gossiping and sowing the seeds of suspicion
Beneficial words that bring harmony, I will often speak

I vow not to flatter nor employ use of flowery words
I will speak and act with caution, and be humble

I vow to purify the six doors of the senses and realize wisdom
My mind will not be confused by external sense objects

I vow to eliminate the evil karma I have accumulated
And ensure such karma will not arise again in future

>> Top

Attachments:
Access this URL (/attachments/article/171/lyrics.pdf)Lyrics (Full version)[Download]0 kB
Share